Giáo dục - Đào tạo

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

I.  Điều kiện thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

1.  Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.  Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

1.  Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền.

2.  Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

3.  Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

4.  Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

II.  Hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

1.  Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

2.  Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

3.  Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ

1.  Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

2.  Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

3.  Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

4.  Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

5.  Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

6.  Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

7.  Các quy định về học phí, lệ phí;

8.  Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

2.  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3.  Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.