Kinh doanh rượu

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sả phẩm rượu

I. Đối tượng đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:
Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu và đáp
ứng các điều kiện sau:
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị
theo quy định;
- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn
bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;
- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh,
liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh
nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;
- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã
(sau đây gọi chung là huyện) được xác định theo nguyên tắc không quá một (01) giấy phép kinh
doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên một nghìn (1.000) dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh
doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
II. Hồ sơ cấp phép gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy
đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.
4. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm
rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).
5. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại
sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.
6. Bản sao chứng thực Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí. 
III. Thời gian cấp phép: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật thương mại năm 2005;
- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.