Kinh doanh rượu

Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (sản lượng dưới 3 triệu lit/ năm)

I. Đối tượng đề nghị cấp lại phép sản xuất rượu công nghiệp:
Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu và phải phù hợp với Quy hoạch tổng
thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.
Trường hợp 1: cấp lại do hết thời hạn hiệu lực. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy
phép (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục
đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu) hoặc Giấy xác
nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để
chế biến lại trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.
Trường hợp 2: cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.
II. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gồm các giấy tờ sau:
Trường hợp 1: cấp lại do hết thời hạn hiệu lực.
Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối
với trường hợp cấp mới.
Trường hợp 2: cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công
nhằm mục đích kinh doanh, Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh
nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán
lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).
III. Thời gian cấp phép: 10 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật thương mại năm 2005;
- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.