Hoạt động xúc tiến thương mại

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại ở nước ngoài

I.  Một số quy định cần lưu ý

1.  Trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải gửi văn bản đến Bộ Công thương chậm nhất từ 45 (bốn mươi lăm ngày) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Bộ Công thương xác nhận bằng văn bản việc thay đổi, bổ sung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đăng ký hợp lệ. 

II.  Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

1.  Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Thương mại 2005;

2.  Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

3.  Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/08/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP;

4.  Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.