Thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hoá nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Thủ tục công bố hợp quy, hợp chuẩn

Thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hoá nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

I. Đối tượng cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy
chuẩn kỹ thuật tương ứng (xác nhận công bố hợp quy):

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản,
sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài
sản, môi trường. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo
Thông tư 41/2015/TT-BCT.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện việc công
bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trường hợp các sản phẩm, hàng hóa
nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì việc công bố sản phẩm, hàng hóa được thực hiện
theo các tiêu chuẩn (TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác
đang được áp dụng để công bố sự phù hợp cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm,
hàng hóa đó được ban hành và có hiệu lực thi hành.
II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận gồm các giấy tờ sau:
1. Bản công bố hợp quy.
2. Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Bản sao y chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
4. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.
5. Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn TCVN, TCCS hoặc áp
dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác.
6. Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.
III. Thời gian cấp giấy xác nhận: 05 ngày làm việc.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;
- Thông tư số 48/2011/TT-BCT;
- Thông tư số 41/2015/TT-BCT.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.