Thủ tục công bố hợp quy, hợp chuẩn

Thủ tục đăng ký tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng

I.  Đối tượng đề nghị đăng ký tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng

 Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng nhóm 2 chỉ công bố hợp quy một lần cho một giống theo từng cấp giống. Khi có thay đổi về nội dung của ít nhất một thành phần hồ sơ công bố hợp quy đối với giống, cấp giống đã công bố thì tiến hành công bố lại.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) theo quy định tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT.

Cục Trồng trọt là cơ quan đánh giá và chỉ định Tổ chức chứng nhận về giống cây trồng nông nghiệp, phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, môi trường trong trồng trọt, điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm cây trồng.

II.  Hồ sơ đề nghị đăng ký công bố hợp quy

Trường hợp 1: Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

1.  Bản công bố hợp quy.

2.  Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.  Đối với giống nhập khẩu: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

4.  Đối với giống sản xuất trong nước: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

Trường hợp 2: Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng

1.  Bản công bố hợp quy.

2.  Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.  Bản sao y biên bản kiểm định đồng ruộng của một lô ruộng giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống;

4.  Bản sao 01 phiếu kết quả thử nghiệm mẫu từ bản gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành phiếu kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được chỉ định đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy.

5.  Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố gồm: Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng, kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

6.  Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đã được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố hợp quy có bản sao từ giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001.

7.  Báo cáo đánh giá hợp quy của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

2.  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

3.  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

4.  Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;

5.  Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

6.  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT;

7.  Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT;

8.  Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT;

9.  Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.