Thủ tục công bố hợp quy, hợp chuẩn

Thủ tục xác nhận hợp quy phân bón vô cơ

I.  Đối tượng xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 41/2015/TT-BCT.

Phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Đối với các loại phân bón chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, khi sản xuất hoặc nhập khẩu trên nhãn sản phẩm phải ghi rõ “hàng mẫu” hoặc “sản phẩm nghiên cứu hoặc khảo nghiệm”, không được kinh doanh.

Trước khi đưa phân bón vô cơ lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy.

II.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận công bố hợp quy

1.  Bản công bố hợp quy.

2.  Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.  Bản sao Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của phân bón vô cơ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

4.  Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón vô cơ gồm đặc điểm, tính năng, công dụng.

5.  Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón (Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc các quy định kỹ thuật khác.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

2.  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

3.  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

4.  Nghị định số 202/2013/NĐ-CP;

5.  Thông tư số 48/2011/TT-BCT;

6.  Thông tư số 41/2015/TT-BCT;

7.  Thông tư số 29/2014/TT-BCT;

8.  Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.