Quảng cáo - Mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

I.  Một số quy định về quảng cáo mỹ phẩm cần lưu ý

1.  Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.

2.  Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

a)  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;

b)  Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

3.  Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:

a)  Tên mỹ phẩm;

b)  Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;

c)  Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

d)  Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

4.  Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

5.  Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung quy định trên.

6.  Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

II.  Hồ sơ đề nghị cấp xác nhận

1.  Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. 

2.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

3.  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

4.  Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

5.  Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

a)  Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

b)  Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

c)  Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm a, b Mục II.5 này, còn phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự.

6.  Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

a)  Văn bản ủy quyền hợp lệ;

b)  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật quảng cáo năm 2012;

2.  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

3.  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

4.  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP;

5.  Thông tư số 09/2015/TT-BYT.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.