Bản tin pháp luật

Quy định về việc cấp giấy chứng nhận góp vốn, lập sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định:

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

-  Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

-  Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Đối với Công ty cổ phần:

-  Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

-  Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán (đối với Công ty cổ phần đại chúng).

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

-  Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;

-  Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;

-  Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.