Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Ngày 28/02/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo đó:

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

Tương tự như các lĩnh vực giáo dục khác, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa cũng phải tuân thủ những điều kiện về cơ sở vật chất; giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên; giáo trình, tài liệu và thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn một cách toàn diện về các vấn đề nêu trên, Quý khách hãy liên hệ đội ngũ luật sư, chuyên viên của GIA LUẬT.

Công việc của GIA LUẬT:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  • Tư vấn về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  • Khảo sát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự của Quý khách;
  • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động;
  • Kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
  • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Cùng Quý khách tiếp đoàn thẩm định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
  • Nhận Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, xác nhận đăng ký hoạt động và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.