Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 có được xem là chi phí được trừ không? Điều kiện?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC):

"2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty."

Theo như quy định trên thì tiền thưởng lễ, thưởng tết, tiền lương tháng 13 của người lao động là chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN) nếu như được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại các hồ sơ trên.

Theo đó, bộ chứng từ đầy đủ để hạch toán chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN) bao gồm:

  • Đề xuất/Quyết định thưởng;
  • Danh sách người lao động được thưởng (có thông tin liên quan đến điều kiện hưởng, mức hưởng/số tiền thưởng);
  • Chứng từ thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản qua ngân hàng);
  • Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động (nếu có);
  • Nếu hợp đồng lao động chưa ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tiền thưởng lễ, tiền lương tháng 13 thì kèm theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính hoặc quy chế thưởng ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.