Cập nhật pháp luật

Một số điểm mới Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (kỳ 1)
28/02/2024

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, Bảng giá đất được xây dựng hằng năm,...

Khi nào thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng-quý
23/02/2024

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định...

Điều kiện tiếp cận thị trường - kinh doanh trò chơi điện tử
21/02/2024

Theo quy định hiện hành của Việt Nam về trò chơi điện tử, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam...

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam
Quy định về những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong Luật Đất đai năm 2024
20/02/2024

Điều 79 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó nổi bật gồm các trường hợp: Xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp nước, thoát nước,...

Thủ tục điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư
16/02/2024

Vốn thực hiện dự án đầu tư là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định và thời hạn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời gian hoạt động của dự án, tùy thuộc vào tình hình phát triển mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn đầu tư theo trình tự, thủ tục theo quy định cho phù hợp với tình hình thực tế...

Thủ tục chuyển vốn vay thành vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
10/02/2024

Chuyển khoản vay thành vốn góp là việc bên cho vay thay vì thu hồi tiền nợ đã cho công ty vay bằng tiền thì sẽ lấy khoản nợ phải thu đó để “mua” chính cổ phần/phần vốn góp của công ty. Khi đó, bên cho vay sẽ trở thành chủ sở hữu/cổ đông/thành viên nắm giữ các cổ phần/phần vốn góp đó của công ty...

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
07/02/2024

Chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cần phải đáp ứng các điều kiện sau: Chi phí tiền lương trả cho người lao động liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Chi phí lương có đủ bộ hồ sơ...

Nghĩa vụ báo cáo đầu tư đối với dự án tại Việt Nam
06/02/2024

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về giám sát, đánh giá đầu tư và Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Nhà đầu tư/tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải nộp các báo cáo liên quan đến dự án đầu tư...

Ban hành bảng giá đất hằng năm phù hợp với thực tế giá đất trong Luật Đất đai năm 2024
31/01/2024

Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 quy định, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ công bố bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 01/01/2026. Đặc biệt, hằng năm Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 năm sau...

 

Hướng dẫn cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh khi doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn
29/01/2024

Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp: Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử...

Một số điểm nổi bật được quy định trong Luật Đất đai năm 2024
19/01/2024

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Dưới đây là một số điểm nổi bật được quy định tại Luật Đất đai 2024...

Gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư
15/01/2024

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“GCNĐKĐT”), nhà đầu tư cần thực hiện góp đủ vốn đầu tư như đã đăng ký để triển khai thực hiện dự án. Thông thường, thời hạn góp vốn đầu tư là 90 ngày kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.